Rekrutacja 2017-18 Ważne linki Ciekawe, przydatne strony, gry, pakiety edukacyjne Galeria zawodów To za nami: rok szkolny 2014/2015/2016/2017......... Netykieta jako narzędzie komunikacji Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych Nowe zawody Rodzice uczniów klas III

Doradztwo zawodowe

Rekrutacja 2017-18

Harmonogram działań gimnazjalisty


Gimnazjalisto,

rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się przy użyciu Elektronicznego Systemu Rekrutacji, pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

Terminy rekrutacji

Harmonogram_rekrutacji__2017-2018.xlsx

Przed egzaminem

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo poradni niepublicznej  z uprawnieniami poradni publicznej.

Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym  poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Opinię poradni rodzice/opiekunowie prawni przedkładają wraz z podaniem zawierającym prośbę o dostosowanie warunków egzaminu dyrektorowi szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać do szkoły sprawdzone dane personalne uczniów wraz z numerem PESEL. Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej listę uczniów przystępujących do egzaminu, w celu umieszczenia ich w bazie danych komisji do 30 listopada roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. Rzetelne podanie danych jest konieczne, gdyż muszą one być zgodne z danymi zamieszczonymi w świadectwie szkolnym.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu powtarza ostatnią klasę gimnazjum.

Procedury egzaminu gimnazjalnego

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) informatory opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.

Informatory z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz z języków nowożytnych są podstawowym źródłem informacji o egzaminie gimnazjalnym. Znajdziesz je na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  http://www.oke.waw.pl

Egzamin 2017

Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia MEN:

a) część humanistyczna -  19 kwietnia 2017 r. (środa)

 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

c) język obcy nowożytny –  21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Rekrutacja do szkół  ponadgimnazjalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporzadzenie_Ministra_z_14.03.2017.pdf

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

      1. oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

      2. wyniki egzaminu gimnazjalnego;

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:
1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
                                           – mnoży się przez 0,2

      3. inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:

- za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów

- udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (maksymalnie 10 punktów)

- w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty

Szczegółowe zasady rekrutacji opracowują dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz zarządzenia Kuratora Oświaty (według www.kuratorium.waw.pl )

Pamiętaj, że kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej

Przy podjęciu decyzji o wyborze szkoły pomocne Ci będą poniższe informacje zamieszczone na:

plan_naboru_do_szkol_ponadgimnazjalnych_na_rok_szkolny_2017_2018_5.xls

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe (Informator o technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, wykaz zawodów))

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/  (Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych)

Punkty_zakwalifikowani.xlsx

Oferta_szkol_2016.xlsx

https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/    (Mapa szkół zawodowych)

http://doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl   (Twoja kariera, Rynek pracy, Rynek edukacji)

zawody_w__szkolach.pdf

ranking_szkol.pdf

dni_otwarte_w_liceach_ogolnoksztalcacych_2017_4.pdf

dni_otwarte_w_szkolach_zawodowych_2017_2.pdf

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@gimnazjumchotomow.pl

  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów

 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć