Nasza Szkoła Nasz Patron

O szkole

Nasza Szkoła

 

          

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

     Gimnazjum w Jabłonnie swoją działalność rozpoczęło 1 września 1999 r. przy Szkole Podstawowej
im. Armii Krajowej. Dyrektorem został pan Wiesław Kukla. Od 1 września 2002 roku siedziba szkoły
znajdowała się w nowo pobudowanym skrzydle. O doskonałym przystosowaniu budynku do potrzeb szkolnych
świadczył fakt, iż z pośród piętnastu sal lekcyjnych, cztery posiadały zaplecze, a dwie były salami językowymi.
Pracownia informatyczna zaopatrzona była w 14 stanowisk uczniowskich pracujących w sieci oraz
posiadających stały dostęp do Internetu. Gimnazjum posiadało również pełnowymiarową halę sportową.


         Publiczne Gimnazjum działa na podstawie Uchwały nr VI/31/99 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 lutego 1999 r. Obwód gimnazjum zamyka się w granicach administracyjnych Gminy i obejmuje
miejscowości: Jabłonna, Rajszew, Skierdy, Trzciany, Janówek II, Suchocin, Boża Wola, Wólka Górska,
Chotomów, Dąbrowa Chotomowska.


      Umożliwiając realizację obowiązku szkolnego szkoła:

o        zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w trzyletnim etapie kształcenia,

o        przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
do nauki,

o        realizuje ustalone dla gimnazjum podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych
ścieżek edukacyjnych,

o        realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów.

      Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie:

 • nauczania,
 • kształcenia umiejętności,
 • wychowania.

      W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:

1.      Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.

     2.  Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy.    

3.      Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści.

4.      Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności.

5.      Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

6.     Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,
w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

7.      Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

     8.  Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

       W zakresie kształcenia umiejętności szkoła stwarza warunki do
          nabywania następujących umiejętności:


1.      Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej
odpowiedzialności za własną naukę.

2.      Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacjach własnego punktu widzenia
i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
przygotowania do publicznych wystąpień.

3.      Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,
podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania
obowiązujących norm.

4.      Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5.      Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego
posługiwania się technologią informacyjną.

6.      Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

7.      Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8.      Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

      Szkoła w swojej pracy wychowawczej wspiera w tym zakresie obowiązki
        rodziców i zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:


1.      Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2.      Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna
w świecie.

3.      Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej
edukacji na danym etapie.

4.      Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za
siebie i innych.

5.      Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych
i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6.      Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się
do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego
i kształtowania postaw patriotycznych.

7.      Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji
wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

8.      Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
umieli współdziałać i współtworzyć wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@gimnazjumchotomow.pl

  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów

 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć