Rekrutacja 2017-18 Ważne linki Ciekawe, przydatne strony, gry, pakiety edukacyjne Galeria zawodów To za nami: rok szkolny 2014/2015/2016/2017......... Netykieta jako narzędzie komunikacji Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych Nowe zawody Rodzice uczniów klas III Dodatkowe materiały

Doradztwo zawodowe

Rekrutacja 2017-18

Harmonogram działań gimnazjalisty


Gimnazjalisto,

rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się przy użyciu Elektronicznego Systemu Rekrutacji, pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

Harmonogram działań gimnazjalisty

harmonogram_dzialan_gimnazjalisty_0.pdf

Egzamin 2018

Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2018  r. przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia MEN:

a) część humanistyczna -  18  kwietnia 2018 r. (środa)

 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

c) język obcy nowożytny –  20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego 15.06.2018r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 15.06.2018r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 22.06.2018r.

Rekrutacja do szkół  ponadgimnazjalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporzadzenie_Ministra_z_14.03.2017.pdf

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

      1. oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

      2. wyniki egzaminu gimnazjalnego;

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:
1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
                                           – mnoży się przez 0,2

      3. inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:

- za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów

- udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (maksymalnie 10 punktów)

- w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty

Szczegółowe zasady rekrutacji opracowują dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz zarządzenia Kuratora Oświaty (według www.kuratorium.waw.pl )

Pamiętaj, że kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@gimnazjumchotomow.pl

  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów

 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć